ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : สนง.พมจ.นครศรีฯ ร่วมกับ อบต.สวนหลวง ทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหม


รายละเอียด :
    

สนง.พมจ.นครศรีฯ ร่วมกับ อบต.สวนหลวง ทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายบุญยืน ประทุมมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งข้อมูลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จำเป็นต้องปรับปรุง/ซ่อมแซม โดยให้พิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่สมควรได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยโดยเร่งด่วน และองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ส่งข้อมูลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จำเป็นต้องปรับปรุง/ซ่อมแซม ไปยังสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.สวนหลวง ได้ดำเนินการประสานขอข้อมูลไปยังผู้ใหญ่บ้านและ สมาชิกสภาทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เพื่อเสนอรายชื่อคัดเลือกผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการคัดเลือกและจัดลำดับบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นางบุญทบ ถาวร อายุ 81 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 91 ม.7 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 2.นางซ้วง นาคเพ็ง อายุ 67 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 459 ม.13 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช และ3.นางล่อง หนูเรือง อายุ 78 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 18 ม.8 ต.สวนหลวงอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติได้รับความช่วยเหลือจากโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย ทั้งนี้จังหวัดนครรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ของโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2564ผลจากการพิจารณาคัดเลือกให้บ้านของ นางบุญทบ ถาวร อายุ 81 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 91 ม.7 ต.สวนหลวงอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เป็นเงิน 36,250.-บาท สามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน โดยรายละเอียดที่ต้องปรับปรุง/ซ่อมแซม เป็นส่วนพื้นบ้าน/ฝาบ้าน/ระเบียง และให้องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้ดำเนินการจัดหาไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพเบื้องต้นให้กับนางบุญทบ ถาวร ภายหลังจากการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย แล้ว ทางคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่หมู่ที่ ๗ ได้ส่งมอบบ้านและป้ายโครงการเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สร้างความปราบปลื้มและยินดีไปยังครอบครัวนางบุญทบ ถาวร เป็นอย่างมาก

                                                        

 

                                                        //////////////////////////////////////

                                          นางสาววิสา บัวทิพย์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ // ภาพ

                                         พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง //รายงาน

                                                                                          ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564    อ่าน 69 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**