ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : งานกิจการสภา อบต.สวนหลวงจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


รายละเอียด :
    

งานกิจการสภา อบต.สวนหลวงจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง นายวิสูตร บุศราทิศ ประธานสภา อบต.สวนหลวง เป็นประธานเปิดประชุมสภา อบต.สวนหลวงสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔โดยมี นายบุญยืน ประทุมมาศ นายก อบต.สวนหลวง นายอรุณ แก้วช่วย นายทวีชัย ก้านกิ่ง รองนายก อบต.นางสาวปราณี เพชรรัตน์ เลขานุการนายก อบต.นางสกุลไทย เสถียรขจรกุล ปลัด อบต. ตำแหน่งเลขานุการสภา และ สมาชิกสภา อบต. ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง สำหรับวาระการประชุมเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ อาทิ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)การพิจารณาการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๘ โครงการดังนี้ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการจำนวน ๒ โครงการ อาทิโครงการก่อสร้างป้ายป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.สวนหลวง งบประมาณ ๒๙๘,๖๐๐ บาท ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑๙ ซอยตาแดง-ทุ่งยาว (สายบ่อเงาะ-ทุ่งยาว) หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐ บาทโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะเคียน-บ้านผู้ใหญ่ใจ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐ บาทโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขตแดน หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง-เขต ต.เชียรเขา งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาทโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนยาง-บ้านนายช่วย หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาทโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายดำ-บ้านนายประทัย หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบบางหรงล่าง-ถนนรักบี้เกาะเคียน หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ก่อนเข้าห้องประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากาก เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

 

                                                                     //////////////////////////////

                                      พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                         ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564    อ่าน 13 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**