ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตำบลสวนหลวง จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

รายละเอียด :
    

กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตำบลสวนหลวง จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช   นางสกุลไทย เสถียรขจรกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ประธานพิธีเปิด ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำ และผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม นางสกุลไทย เสถียรขจรกุล กล่าวว่า ตามข้อมูลที่ได้รับทราบมา โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นโครงการที่ดำเนินการตามตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ได้มอบหมายให้ ธุรกิจค้าร่วม ทีทีซี อันประกอบด้วย บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงดังกล่าว ปัจจุบันพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ซึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด กล่าวคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เกิดความแห้งแล้ง เกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นโอกาสที่ดียิ่งที่กรมทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู แหล่งน้ำกำลังจะมาดำเนินโครงการฯ โดยจะมีการจัดทำรายงานแผนหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุควนเคร็ง จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม และ สำรวจและออกแบบ พร้อมจัดทำแบบรายละเอียด เอกสารประกอบการของบประมาณ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ซึ่งเมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้วจะนำไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติของพรุควนเคร็งที่มีความสมดุลและยั่งยืน ในช่วงที่ผ่านมาผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำและคณะผู้ศึกษาได้เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และสำรวจสภาพพื้นที่เบื้องต้นในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2564และจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 สำหรับการประชุมวันนี้ เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้พิจารณา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนหลัก ประกอบด้วย การกำหนดเขตพื้นที่ แผนงานและโครงการต่างๆ จากนั้นคณะผู้ศึกษาจะนำข้อคิดเห็นของพวกเราไปปรับปรุงแผนหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุควนเคร็ง ให้มีความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมประชุมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

                                                                    

                                                                            ////////////////////////////

                                          พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                      5 พฤศจิกายน 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 18 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**