ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : สภาอบต.สวนหลวง ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อให้ นายก อบต.แถลงนโยบาย
รายละเอียด :
    

สภาอบต.สวนหลวง ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565เพื่อให้ นายก อบต.แถลงนโยบาย ก่อนเข้ารับหน้าที่ต่อสภา อบต.

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอดิศักดิ์ ผอมดุก ประธาน สภา อบต.สวนหลวง ประธานการประชุม รับรองรายงานการประชุม สภา อบต.ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 จากนั้นประธานสภา อบต.เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการแถลงนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนเข้ารับหน้าที่ต่อสภา อบต. ดร.องอาจ หนูทองแก้ว นายก อบต.สวนหลวง อ่านคำแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาอบต.สวนหลวง ความว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำสวนหลวงและนายก อบต.สวนหลวงเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายองอาจ หนูทองแก้ว ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก อบต.สวนหลวง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 อาศัยอำนาจตามมาตรา58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่7 )พ.ศ.2562 ที่บัญญัติ ว่าก่อนนายก อบต.เข้าหน้าที่ ให้ประธานสภาอบต.เรียกประชุมสภาอบต. เพื่อให้นายก อบต. แถลงนโยบายต่อ สภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต. และการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาอบต.ทุกท่านที่มาประชุมด้วย กระผมนายองอาจ หนูทองแก้ว นายก อบต.สวนหลวง จึงได้ กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาอบต. สำหรับข่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ในห้วงระยะ 4 ปีต่อไปจากนี้ไปเพื่อให้การบริหารงานของ อบต.สวนหลวง สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานไว้ 10 ด้านดังนี้ 1.ด้านการให้บริการ 2.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน4.ด้านสาธารณสุข 5.ด้านสวัสดิการสังคมและอาชีพ 6.ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 7.ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.ด้านการท่องเที่ยว9.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10.ส่งเสริมสนับสนุนโครงการและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และประกาศความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ฯลฯ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 คน การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน การพิจารณา(ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ทั้งนี้ ก่อนเข้าห้องประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด โควิด อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

         

                                             ////////////////////////////////////////////////////////////////

                             พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                            12 มกราคม 2565

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565    อ่าน 73 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**