ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : นายก อบต.สวนหลวง เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยสีฟ้าทุกวันศุกร์ตลอดทั้งปี เพื่อถวายความจงรักภักดี สมเด็จพร

รายละเอียด :
    

นายก อบต.สวนหลวง เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยสีฟ้าทุกวันศุกร์ตลอดทั้งปี เพื่อถวายความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดร.องอาจ หนูทองแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อสนองแนวทางพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ทั้งนี้ จุดกำเนิดของพระราชปณิธานในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เกิดจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพสกนิกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในการเสด็จไปเยี่ยมเยียนพี่น้องคนไทยในทุกภูมิภาค ได้ทรงเห็นว่าพสกนิกรส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ค่อยข้างลำบาก จึงได้ทรงนำเอาสิ่งที่ทอดพระเนตรเห็น นั่นคือ ผ้าทอที่พสกนิกรสวมใส่มารับเสด็จฯ ในแต่ละครั้ง ซึ่งมีความสวยงาม และมีลวดลายอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันตามภูมิสังคม วัฒนธรรมแต่ละถิ่น มาขับเคลื่อน ส่งเสริม เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2515เป็นต้นมา ที่อ.นาหว้า จ.นครพนม ก่อกำเนิดจัดตั้งขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปาชีพเพื่อที่จะนำเอางานหัตถศิลป์ หัตถกรรม โดยเฉพาะผ้าไทยมาเป็นเครื่องมือทำมาหากิน เกื้อกูลเงินรายได้ พร้อมทั้งทรงช่วยหาช่องทางจำหน่าย นำรายได้คืนสู่ครอบครัวของพสกนิกรผู้ทอผ้าในถิ่นต่าง ๆ พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ทรงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พวกเราในฐานะที่เป็นข้าราชการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสที่ดีและในฐานะพสกนิกรของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด ต้องเริ่มทำด้วยตัวท่านเอง ตามหลักการ “ผู้นำต้องทำก่อน” และรณรงค์ส่งเสริมให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ มวลสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และพี่น้องประชาชนในจังหวัด ได้มีโอกาสรู้จักผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น ผ่านการพูดคุย บอกเล่า กิจกรรมรณรงค์ และการผลิตและเผยแพร่สื่อในลักษณะที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดกระแสความนิยมในการสวมใส่ผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกสภาและ กลุ่มพลังมวลชน พี่น้องประชาชน ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าทอเมืองนคร ผ้าพื้นถิ่น หรือผ้าไทยสีฟ้า ในทุกวันศุกร์ตลอดทั้งปี 2565

                                 

                        ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                       พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                             10 มิถุนายน 2565

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565    อ่าน 13 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**