ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตำบลสวนหลวง จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแ

รายละเอียด :
    

กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตำบลสวนหลวง จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ดร.องอาจ หนูทองแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ประธานพิธีเปิด ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำ และผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ดร.องอาจ หนูทองแก้ว กล่าวว่า โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นโครงการที่ดำเนินการตามตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี (พ.ศ.2561-2580)แผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ได้มอบหมายให้ ธุรกิจค้าร่วม ทีทีซี อันประกอบด้วย บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงดังกล่าว ในกระบวนการศึกษาดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำได้ให้ความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมได้เสียต่อโครงการทุกภาคส่วน โดยได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การผลิตสื่อเผยแพร่หลากหลาย รูปแบบ การเข้าพบ และปรึกษาหารือกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 สำหรับวันนี้เป็นการประชุม กลุ่มย่อยที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การจัดทำรายงานแผนหลัก การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมราชาติ พื้นที่พรุควนเคร็ง การจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม สำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 5 โครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการศึกษาอย่างถ่องแท้ มีความเข้าใจ และช่วยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการในขั้นตอนต่อไป

           

                          ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                              พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                               14 มิถุนายน 2565

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565    อ่าน 8 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**