ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ2564
  รายละเอียด :

งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ตามมติที่สภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสภา อบต.สวนหลวง ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นั้น

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญํัติสภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภา อบต.สวนหลวงสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่ 10-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีกำหนด 15 วัน และกำหนดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

                                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                          ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

                                                                      (ลงชื่อ)         วิสูตร  บุศราทิศ

                                                                                       (นายวิสูตร บุศราทิศ)

                                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

 

 

                                                                                  //////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                                                              ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

 

                                                                                    

                                                                  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน