ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการสอบราคาโครงการขุดคูส่งน้ำสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 12
  รายละเอียด :

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

เรื่อง   สอบราคาโครงการขุดคูส่งน้ำสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที่ 13  หมู่ที่ 12

……………………….

                                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการขุดคูส่งน้ำสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที่ 13  หมู่ที่ 12  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2553  ไปแล้วนั้น  และเปิดซองในวันที่ 20  เมษายน   2553  โดยมีผู้มายื่นซองเอกสารสอบราคา จำนวน  5   ราย     ดังนี้

 

ที่

ผู้เสนอราคา

ราคา

กำหนดส่งมอบงาน(วัน)

ยื่นราคา

(วัน)

หมายเหตุ

1

หจก.ศรีสุขคอนกรีต

168,000.-

45  วัน

   60  วัน

 

2

นนท์พรเทวดา

109,000.-

45  วัน

   60  วัน

 

3.

หจก.สหวาณิชย์ เอ็นจิเนียริ่ง

113,153.-

45  วัน

   60  วัน

 

4.

หจก.ชูเพ็ชรการโยธา

132,900.-

45  วัน

   60  วัน

 

5.

สำรวญการก่อสร้าง

145,880.-

45  วัน

60  วัน

 

 

                                ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง นนท์พรเทวดา  ผู้รับจ้าง   ได้เสนอราคาเป็นเงิน   109,000.- บาท   (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)   เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด   และผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  ซึ่งราคากลางได้กำหนดไว้   เป็นเงิน 179,000- บาท         (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง  70,000.-  บาท  

                ประกาศ    วันที่  20   เดือน เมษายน   พ.ศ.  2553

 

 

                                (นายองอาจ  หนูทองแก้ว)

                  นายกองค์การบริหารสวนตำบลสวนหลวง

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 807 คน