ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  รายละเอียด :

 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงทราบ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงก็ได้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงแล้วด้วย 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 154 คน