ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
 

แบบสอบถามความพึงพอใจการรับฟังข่าวประชาสัมพันธ ์(เฉพาะกิจพิชิตโควิด-19)
เวลา 16.00-16.30 น. ในระบบเสียงตามสาย

       ด้วยองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ดำเนินการการติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสายและระบบเสียงไร้สายทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยจะทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ
เป็นประจำทุกวันราชการในเวลา 11.30 น. ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ตำบลสวนหลวง
ได้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จึงได้เปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ สำหรับประชาชนได้ตระหนักในเรื่องการดูแลตัวเอง และรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ COVID -19 อย่างทั่วถึง จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
(เฉพาะกิจพิชิตโควิด-19) เวลา เวลา 16.00-16.30 น.
 
1. เพศ *
 
2. อายุ *
ไม่เกิน 20 ปี 
31-40 ปี     
51-60 ปี        
21-30 ปี
41-50 ปี
61 ปีขึ้นไป

3. อาชีพ *
เกษตรกร 
รับราชการ     
อื่น ๆ (ระบุ)
      
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
ค้าขาย


              
 
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพและความเหมาะสมของการนำเสนอข่าวผ่านระบบเสียงตามสาย อบต.สวนหลวง มากน้อยเพียงใด
 
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
เฉยๆ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ความน่าสนใจของเนื้อหาข่าว
ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาข่าว
ความเป็นกลางในการนำเสนอข่าว
ความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
รูปแบบและวิธีการนำเสนอข่าว
ช่วงเวลาของการนำเสนอข่าว(16.00-16.30น.)
ระยะเวลาของการนำเสนอข่าว
ความรู้ ความสามารถของผู้ประกาศข่าว
ความถูกต้องในการใช้ภาษาของผู้ประกาศข่าว
ความน่าดึงดูดใจของผู้ประกาศข่าว
ความชัดเจนและคุณภาพของเสียง
 
ข้อเสนอแนะ
 
 
 
รหัสส่งข้อมูล