ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 ธ.ค. 2564
12 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องงดการให้บริการเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
250
15 พ.ย. 2564
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 พ.ย. 2564
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
02 พ.ย. 2564
15 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
07 ต.ค. 2564
16 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เข้าร่วมการประชุมชี้แ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
05 ต.ค. 2564
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
20 ก.ย. 2564
18 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
122
14 ก.ย. 2564
19 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
10 ก.ย. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ยกเว้นการยืนยันสิทธ์การมีชีวิตอยู่ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
08 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23